Gedragscode vrijwilligers

Gedragscode vrijwilligers

Betrouwbare vrijwilligers

Elk jaar doen er zo’n 80 vrijwilligers mee als kampleiding. Daarom gaan we zorgvuldig om met het werven en toelaten van onze kampleiders. We verwachten dat onze kampleiders het belang en het plezier van de deelnemers voorop hebben staan en bereid zijn om daar in teamverband voor de volle 100% voor te gaan!

Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt, als vrijwilliger of stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels luiden als volgt:

 1. De begeleider/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider/vrijwilliger onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider/vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider/vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider/vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider/vrijwilliger zal tijdens het kamp zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedruimtes/hutten/toiletruimtes.
 7. De begeleider/vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider/vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider/vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Aanstellingsbeleid

We laten al onze vrijwilligers screenen door het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen. Verder voeren we met alle nieuwe leiding een intakegesprek waarin naast vaardigheden ook de persoonlijke omstandigheden aan bod komen.

Ons aanstellingsbeleid in een notendop

 • Elke drie jaar vragen we een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
 • We hanteren en bespreken duidelijke kampregels en gedragscode voor leiding
 • Elke nieuwe vrijwilliger voert een intakegesprek met de hoofdleiding van het kamp

Vertrouwenspersoon

Stichting KiVaDa Ulft doet er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden voor haar deelnemers. Hierbij gaat het uiteraard om fysieke veiligheid, maar in het bijzonder ook om mentale en sociale veiligheid. Om deze veiligheid verder te vergroten, hebben we sinds 2017 een vertrouwenspersoon.

Voor deze gevallen is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook wanneer een deelnemer zich in dit licht zorgen maakt over het welzijn van een andere deelnemer, kan de vertrouwenspersoon worden benaderd. De vertrouwenspersoon biedt altijd een luisterend oor, geeft advies en veroordeelt niet. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht (behalve wanneer er sprake is van strafbare feiten).

De vertrouwenspersoon van Stichting KiVaDa Ulft is tijdens de vakantiedagen aanwezig.